Gratis adviesgesprek? Bel ons op 085-080 10 60

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KijkNaarHuizen B.V. d.d. 25 augustus 2023

Artikel 1  Over KijkNaarHuizen B.V.
KijkNaarHuizen B.V., middels haar Website kijknaarhuizen.nl, is een huizenplatform voor Verkopers, Kopers en makelaars. In dit kader wordt beoogd om een succesvolle verkoop te vergemakkelijken, waaronder het regelen van de voorwaarden op basis waarvan alle genoemde partijen met elkaar zaken kunnen doen, alsmede het regelen van de financiële afwikkeling van de fees, waaronder transactie- en afhandelingskosten. De (financiële) afwikkeling van de levering van de onroerende zaak wordt uiteraard op de gebruikelijke wijze verricht via de notaris.

Artikel 2  Definities
1.1 KijkNaarHuizen B.V.: de onderneming, hierna te noemen ‘KNH’.
1.2 Kijknaarhuizen.nl: de Website van KNH, hierna te noemen de ‘Website’.
1.3 Gebruiker: degene die zich op de Website heeft geregistreerd.
1.4 Registratie: aanmelding van de Gebruiker op de Website, middels het invullen van het registratieformulier, waarbij de Gebruiker zich akkoord verklaart met het gebruik van deze voorwaarden.
1.5 Bod/bieding: elk door de Gebruiker op een onroerende zaak geboden bedrag.
1.6 Verkoper: degene in wiens opdracht de onroerende zaak wordt verkocht.
1.7 Koper: degene aan wie door de Verkoper de koop van de onroerende zaak wordt gegund.
1.8 Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper, waarbij de Verkoper zich verbindt tot levering van de zaak en de Koper om daarvoor in geld de Koopprijs te betalen.
1.9 Koopprijs: het bedrag van het (op basis van gunning toegewezen) Bod, verhoogd met de eventuele overeengekomen vergoeding voor transactie- en afhandelingskosten en verhoogd met eventuele andere overeengekomen kosten, zoals notariskosten en overdrachtsbelasting.
1.10 Verkoopmakelaar: de makelaar die met de Verkoper een opdracht tot dienstverlening heeft afgesloten, waarbij KNH, de Verkoopmakelaar en de Verkoper zijn overeenkomen dat de financiële afwikkeling van de fees voor de Verkoopmakelaar geregeld worden door KNH.

Artikel 3  Biedprocessen
De Website hanteert de volgende (transparante) biedprocessen:
2.1 Een open biedproces met einddatum. In dit geval zijn alle biedingen zichtbaar voor alle Gebruikers van de Website. Na de einddatum zal besloten worden of en op welk Bod zal worden ingegaan op basis van gunning door de Verkoper.
2.2 Een open biedproces zonder einddatum. In dit geval zijn alle biedingen zichtbaar voor alle Gebruikers van de Website. Na elke bieding kan de Verkoper besluiten of en op welk Bod zal worden ingegaan op basis van gunning.
2.3 Een gesloten biedproces met einddatum. In dit geval zijn de biedingen uitsluitend zichtbaar voor de Verkoper en de Verkoopmakelaar. Na de einddatum zal besloten worden of en op welk Bod zal worden ingegaan op basis van gunning door de Verkoper.
2.4 Een gesloten biedproces zonder einddatum. In dit geval zijn de biedingen uitsluitend zichtbaar voor de Verkoper en de Verkoopmakelaar. Na elke bieding kan de Verkoper besluiten of en op welk Bod zal worden ingegaan op basis van gunning.

Artikel 4  Achteraf ter beschikking stellen van biedingen
Conform de wettelijke vereisten zullen achteraf de biedingen ter beschikking worden gesteld aan de Gebruiker die een Bod heeft gedaan, indien deze Gebruiker hierom verzoekt.

Artikel 5  Regels en voorwaarden van het biedproces
5.1.De Gebruiker dient zich te registreren via het registratieformulier op de Website en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Inschrijving dient te geschieden met een geldig emailadres en Gebruiker dient meerderjarig te zijn.
5.2 Indien een Gebruiker een Bod wil doen op één of meer onroerende zaken die op de Website van KNH zijn geplaatst, dan kan dat alleen indien er vooraf een bezichtiging heeft plaatsgevonden die door de Verkoper of Verkoopmakelaar is goedgekeurd. Een op de Website geregistreerde makelaar kan altijd een Bod doen.
5.3 De open biedprocessen vinden plaats bij opbod. Bij een open biedproces met eindtijd, die vooraf bekend wordt gemaakt op de Website, moeten de biedingen voor de eindtijd zijn uitgebracht. Bij biedingen in de slotfase van een open biedproces met einddatum, wordt de eindtijd steeds met 15 minuten verlengd.
5.4 Bij de gesloten biedprocessen zijn de biedingen niet openbaar zichtbaar en worden de biedingen doorgegeven aan de Verkoper en de Verkoopmakelaar.
5.5 Gebruiker heeft de mogelijkheid gekregen om de onroerende zaak voorafgaand aan de bieding te bezichtigen en te inspecteren. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, komt dat voor zijn eigen rekening en/of risico.
5.6 Gebruikers verklaren zich akkoord met het volgende:
– Gebruikers die Biedingen doen, verklaren zich bekend met hetgeen vermeld is in artikel 5.5.
– Indien een Gebruiker om wat voor reden dan ook geen biedingen kan doen, dan kan de bieding worden doorgegeven aan de Verkoopmakelaar, tenzij er sprake is van een open biedproces met einddatum, dan kunnen biedingen uitsluitend worden gedaan via de Website en niet via de Verkoopmakelaar.
5.7 Een Gebruiker zal in de gelegenheid worden gesteld om de woning te bezichtigen. Indien bezichtiging op afspraak niet (meer) mogelijk is, dan zal de Verkoper eventueel bij voldoende belangstelling een open dag houden waarop Gebruikers de woning kunnen bezichtigen. De Verkoper en de Verkoopmakelaar zijn echter niet verplicht om mee te werken aan een bezichtiging.
5.8 Ieder Bod van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is voorwaardelijk en herroepelijk. De koop komt pas tot stand op het moment dat de schriftelijke Koopovereenkomst rechtsgeldig door de Verkoper en de Koper zijn ondertekend.
5.9 Ieder Bod van een Gebruiker die een rechtspersoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.
5.10 Indien het biedproces is geëindigd, beslist de Verkoper wiens Bod wordt aanvaard. De Verkoopmakelaar zal daarvan vervolgens de Gebruiker zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Voorts zal met de Gebruiker zo spoedig mogelijk een Koopovereenkomst worden opgesteld.
5.11 De Verkoper is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te aanvaarden. De Verkoper kan voorts besluiten de (internet)verkoop niet door te laten gaan, eerder te beëindigen, te verlengen of een nieuw biedproces te starten. Het aanbieden van de onroerende zaak middels de Website van KNH betekent dat de Verkoper de onroerende zaak uitsluitend met toestemming van KNH op een andere wijze mag verkopen of te koop mag aanbieden. Indien de Verkoper ook op andere wijze verkoopt of te koop aanbiedt, dan vervallen de extra zekerheden van het All-in Extra Zekerheid pakket en gelden nog uitsluitend de voorwaarden van het Basis Full Service pakket.
5.12 KNH en de Verkoopmakelaar zijn geen partij bij de Koopovereenkomst. KNH regelt de financiële afwikkeling tussen Verkoper, KNH en Verkoopmakelaar. De verkoopmakelaar bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van de Koopovereenkomst ten behoeve van de Verkoper.

Artikel 6  Organisatie, voorbereiding, uitvoering en bevoegdheden inzake het verkoopproces
De organisatie, voorbereiding en uitvoering van het verkoopproces, waaronder begrepen het biedproces, berusten bij KNH. KNH heeft de bevoegdheid om voorbij te gaan aan een Bod, één of meer van de Gebruikers uit te sluiten, vergissingen bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat de Gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en/of daaraan rechten kan ontlenen en andere naar het oordeel van KNH noodzakelijke maatregelen nemen.

Artikel 7  Bieding en bijkomende fees en kosten
7.1 Bij het biedproces kan de Koopprijs verhoogd worden met de transactie- en afhandelingskosten. Koper dient bij het bieden rekening te houden met deze bijkomende transactie- en afhandelingskosten.
7.2 Aanvullend kan, indien de Koper dit wenst, de Koopprijs verhoogd worden met de notariskosten en de overdrachtsbelasting.
7.3 Indien Koper de in 7.1 genoemde transactie- en afhandelingskosten geen onderdeel van de Verkoopprijs wenst te laten worden, dan is Koper aansprakelijk voor de financiële afwikkeling van de transactie- en afhandelingskosten. Indien Koper deze transactie- en afhandelingskosten wel onderdeel van de Verkoopprijs wenst te laten worden, dan is Verkoper aansprakelijk voor de financiële afwikkeling van de transactie- en afhandelingskosten.
Soortgelijk is ook overeengekomen voor de notariskosten en de overdrachtsbelasting. Indien Koper de notariskosten en de overdrachtsbelasting onderdeel van de Verkoopprijs wenst te laten worden, dan is Verkoper aansprakelijk voor de financiële afwikkeling van de notariskosten en de overdrachtsbelasting.
7.4 Zowel Koper als Verkoper gaan ermee akkoord dat de financiële afwikkeling van de bijkomende kosten en belastingen (te weten de eventuele transactie- en afhandelingskosten, notariskosten en overdrachtsbelasting) door de notaris rechtstreeks zullen worden afgehandeld met de rechthebbenden.
7.5 Met de bieding geeft de Gebruiker aan welke (ontbindende of opschortende) voorwaarden de Gebruiker van toepassing wil verklaren op de bieding.
7.6 De Koopprijs (het bedrag van het -op basis van gunning- toegewezen Bod, verhoogd met de eventuele overeengekomen vergoeding voor transactie- en afhandelingskosten en verhoogd met eventuele andere overeengekomen kosten, zoals notariskosten en overdrachtsbelasting) van de onroerende zaak en eventueel roerende zaken en andere belastingen en kosten dienen vóór de eigendomsoverdracht op de derdengeldenrekening van de notaris te worden gestort.

Artikel 8  Aansprakelijkheid
8.1 De gegevens op de Website zijn indicatief en mogen alleen worden beschouwd als een vrijblijvende advertentie of aanbieding. De getoonde foto’s betreffen een momentopname, de feitelijke situatie kan anders zijn. Onduidelijkheid van of over de op de Website vermelde informatie kan gemeld worden bij KNH. KNH kan, ondanks de door KNH bij de samenstelling van de op haar Website opgenomen verkoopdocumentatie in acht genomen zorg, de juistheid en/of volledigheid daarvan niet garanderen.
8.2 KNH sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder, maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website van KNH, zoals de juistheid van de op deze website gegeven informatie, het ontbreken daarvan, de actualiteit daarvan, gebreken of virussen en/of soortgelijke bestanden en programma’s door het bezoek op deze Website en deelname aan het biedproces.
8.3 De aansprakelijkheid van KNH is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 9  Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van KNH worden persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt, waarbij verwezen wordt naar het Privacy Statement van KNH. Door Registratie op de Website van KNH wordt door de Gebruiker toestemming gegeven tot verwerking van deze persoonsgegevens.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te beslissen over geschillen die voortvloeien uit de regels en voorwaarden en/of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Contact

call (085) 080 10 60 mail info@kijknaarhuizen.nl Plan een adviesgesprek
check Altijd een topmakelaar
check Veel lokale marktkennis
check Vaste lage prijs
check Full service van hoge kwaliteit
© Copyright 2024 kijknaarhuizen.nl | Privacyverklaring | Cookiebeleid | | Algemene voorwaarden | Website door Nextlead